ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗುರು ನಮನ ೨೦೨೩ ಎಕ್ಸೆಲ್ ನ ಪಾಲಕರಾದ 272 ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ

ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ೨೦೨೩